ΒΡΕ ΚΑΛΩΣ ΤΟ ΜΟΥ!

Ronin.gr - widget IP και λειτουργικού OΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ izismile.com

6 Απρ 2013

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 - Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ – ΤΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ημέρες και νύχτες διαρκή η γιγαντομαχία... Όλα τα ... εχθρικά κύματα θραύονται πάνω στην Ψυχή του Έλληνα Στρατιώτη.
Το πρώτο Γερμανικό πολεμικό ανακοινωθέν της 6ης Απριλίου 1941: «Τα επιτεθέντα Στρατεύματά μας, προσέκρουσαν εις πείσμονα αντίστασην. Η ικανότητα του εχθρού (Ελλήνων) για άμυνα, παραμένει αμείωτος». 

Τα ιστορικά γεγονότα: «Στις 6 Α­πρι­λί­ου 1941, απένα­ντι α­πό το Ρούπελ εί­χε α­να­πτυ­χθεί το Γερμανικό 125ο γερ­μα­νι­κό Σύ­νταγ­μα Ε­πί­λε­κτων, το ο­ποί­ο εί­χε λάβει μέ­ρος με ε­πι­τυ­χί­α, στις μά­χες της γραμ­μής Μαζινό στη Γαλ­λί­α. Σε δεύ­τε­ρη γραμ­μή η 2η Τ/Θ Γερ­μα­νι­κή και δύ­ο Βουλ­γα­ρι­κές Με­ραρ­χί­ες Πε­ζι­κού. Την Κυ­ρια­κή 6 Α­πρι­λί­ου 1941 οι Γερ­μα­νοί με το πρώ­το φως της ημέρας, αρ­χί­ζουν σφο­δρό βομ­βαρ­δι­σμό του ο­χυ­ρού με πυ­ρά πυ­ρο­βο­λι­κού.
Μι­σή ώ­ρα αρ­γό­τε­ρα, υ­πό την προ­στα­σί­α σμή­νους α­ε­ρο­σκα­φών ‘’στουκας’’, αυ­το­κι­νού­με­νο Πυ­ρο­βο­λι­κό και Πε­ζι­κό διέρ­χο­νται τον πο­τα­μό Μπιστρίτσα σε διά­φο­ρα ση­μεί­α και κα­τευ­θύ­νο­νται προς το ο­χυ­ρό. Ταυ­τό­χρο­να λέμ­βοι ε­φό­δου προ­σπα­θούν να δια­σχί­σουν τον ποταμό Στρυ­μό­να για να βρε­θούν πί­σω α­πό τα τμή­μα­τά του Ελληνικού Στρατού.
Οι τρεις πρώ­τες ό­μως θα α­κι­νη­το­ποι­η­θούν πά­νω σε συρ­μά­τι­νο πλέγ­μα που εί­χε το­πο­θε­τη­θεί για τον σκο­πό αυτό, και τα πλη­ρώ­μα­τά τους α­πο­δε­κα­τί­ζο­νται, ε­νώ οι υ­πό­λοι­ποι γυ­ρί­ζουν πί­σω.
Δευ­τέ­ρα 7 Α­πρι­λί­ου, στις έ­ξι πα­ρά τέ­ταρ­το αρ­χί­ζει και πά­λι σφο­δρός βομ­βαρ­δι­σμός Πυ­ρο­βο­λι­κού και α­ε­ρο­σκα­φών. Τα ‘’ στούκας’’ ό­μως τώ­ρα πε­τούν τό­σο χα­μη­λά, ώ­στε α­κό­μη και σή­με­ρα οι λί­γοι ε­να­πο­μείναντες στη ζω­ή πο­λε­μι­στές να θυ­μού­νται, ό­τι έ­βλε­παν τα πρό­σω­πα των πι­λό­των.
Τα γερ­μα­νι­κά τμή­μα­τα ξε­κι­νούν αλ­λά κα­θη­λώ­νο­νται ξα­νά, χω­ρίς κα­νέ­να α­πο­τέ­λε­σμα. Α­πό τις δώ­δε­κα μέ­χρι τις δύ­ο το με­ση­μέ­ρι πε­νή­ντα ε­χθρι­κά α­ε­ρο­σκά­φη βομ­βαρ­δί­ζουν τις θέ­σεις της Πυ­ρο­βο­λαρ­χί­ας του Λο­χα­γού Κυ­ρια­κί­δη, ο ο­ποί­ος ευ­ρι­σκό­με­νος ε­ντός του Κέ­ντρου Διευ­θύν­σε­ως Πυ­ρός με τον Αν­θλγό Βλά­χο, κα­τα­πλα­κώ­θη­καν α­πό τις βόμ­βες και έ­χα­σαν τη ζω­ή τους. Η γερ­μα­νι­κή διοί­κη­ση α­πό τις α­πο­γευ­μα­τι­νές ώ­ρες της ι­δί­ας η­μέ­ρας θέ­τει σε ε­φαρ­μο­γή, σχέ­διο πα­ρα­κάμ­ψε­ως των ο­χυ­ρών, α­πό την κοι­λά­δα του Στρού­μνι­τσα πο­τα­μού, προς τη λί­μνη Δοϊ­ρά­νη.
Το βρά­δυ η 2η τε­θω­ρα­κι­σμέ­νη γερ­μα­νι­κή Με­ραρ­χί­α φθά­νει στα Ελ­λη­νο-Γιου­γκο­σλα­βι­κά σύ­νο­ρα. Τρί­τη 8 Α­πρι­λί­ου, οι Γερ­μα­νοί, πα­ρά τους α­πό ε­δά­φους και α­έ­ρος σφο­δρούς βομ­βαρ­δι­σμούς, αποτυγχάνουν για ακόμη μία φορά.
Τε­τάρ­τη 9 Α­πρι­λί­ου, στις πέ­ντε το α­πό­γευ­μα, εμ­φα­νί­ζο­νται Γερ­μα­νοί αγγελιοφόροι προ του υ­ψώ­μα­τος Ούσιτα και γνω­ρί­ζο­ντας ό­τι εί­χε υ­πο­γρα­φεί η συν­θη­κο­λό­γη­ση με την Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, α­παι­τούν την πα­ρά­δο­ση του ο­χυ­ρού.
Ο Διοι­κη­τής του «Συ­γκρο­τή­μα­τος Ρούπελ» Ταγ­μα­τάρ­χης Δου­ρά­τσος α­πο­στέλλει τον Αν­θ/λγό Δα­μια­νό α­πό το ύ­ψω­μα Οούσιτα με ε­ντο­λή, ό­πως ε­πα­κρι­βώς α­να­γρά­φε­ται στην έκ­θε­ση πο­λε­μι­κής δρά­σης του, της 12 Αυ­γού­στου 1941 να δια­μη­νύ­σει στον Γερ­μα­νό Α­ξιω­μα­τι­κό τα ε­ξής:    

ΠΡΩ­ΤΟΝ «ΤΑ Ο­ΧΥ­ΡΑ ΠΑ­ΡΑ­ΔΙ­ΔΟ­ΝΤΑΙ ΜΟ­ΝΟΝ Ο­ΤΑΝ ΚΥ­ΡΙΕΥ­ΘΩ­ΣΙΝ ΠΑ­ΡΑ ΤΟΥ Α­ΝΤΙ­ΠΑ­ΛΟΥ».
ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟΝ
«ΤΟΙΟΥ­ΤΩΝ ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΩΝ ΠΕ­ΡΙ Α­ΝΑ­ΚΩ­ΧΗΣ ΣΤΕ­ΡΟΥ­ΜΕ­ΘΑ ΠΑ­ΡΑ ΤΩΝ ΙΕ­ΡΑΡ­ΧΙ­ΚΩΣ ΠΡΟ­Ϊ­ΣΤΑ­ΜΕ­ΝΩΝ ΜΑΣ ΑΡ­ΧΩΝ».         
ΤΡΙ­ΤΟΝ
«ΔΙΑ­ΤΑ­ΓΑΣ ΛΑΜ­ΒΑ­ΝΟ­ΜΕΝ ΚΑΙ Ε­ΚΤΕ­ΛΟΥ­ΜΕΝ ΜΟ­ΝΟΝ ΤΑΣ ΠΡΟ­ΕΡ­ΧΟ­ΜΕ­ΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟ­Ϊ­ΣΤΑ­ΜΕ­ΝΩΝ ΜΑΣ ΑΡ­ΧΩΝ».     
ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΟΝ
«Ο Α­ΓΩΝ ΘΑ ΣΥ­ΝΕ­ΧΙ­ΣΘΕΙ. ΠΑ­ΣΑ ΔΕ Α­ΠΟ­ΠΕΙ­ΡΑ ΠΡΟ­ΣΕΓ­ΓΙ­ΣΕ­ΩΣ ΤΟΥ Ο­ΧΥ­ΡΟΥ ΘΑ ΣΥ­ΝΤΡΙ­ΒΕΙ ».      
Στις 23.30 λαμ­βά­νει τη­λε­φω­νι­κά και κα­τό­πιν και εγ­γρά­φως δια­τα­γή, με την ο­ποί­α ε­ξου­σιο­δο­τεί­ται ο Ταγ­μα­τάρ­χης Δου­ρά­τσος για την υ­πο­γρα­φή συμ­φώ­νου κα­τα­παύ­σε­ως των ε­χθρο­πρα­ξιών.
Σημαία του οχυρού Ρούπελ
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος
Α­μέ­σως κα­λεί σε συ­γκέ­ντρω­ση τους διοι­κη­τές των Λό­χων, ό­που α­πο­φα­σί­ζε­ται ο­μό­φω­να η πα­ρα­μο­νή στο ο­χυ­ρό και η συ­νέ­χι­ση του α­γώ­να.     
Ό­μως ύ­στε­ρα α­πό ε­πι­κοι­νω­νί­α με τους προ­ϊ­στα­μέ­νους του και α­φού έ­λα­βε πλή­ρη ει­κό­να της κα­τα­στά­σε­ως α­πό την ο­ποί­α δια­πι­στώ­θη­κε το ά­σκο­πο των πα­ρα­πέ­ρα θυ­σιών, λαμ­βά­νε­ται η α­πό­φα­ση συμ­μορ­φώ­σε­ως προς τις δια­τα­γές των προ­ϊ­στα­μέ­νων του.      
Την 10 Α­πρι­λί­ου, στις 06.00 το πρω­ί με­τα­βαί­νει ο Τ/χης Δου­ρά­τσος προς συ­νά­ντη­ση Γερ­μα­νού Α­ξιω­μα­τι­κού, ο ο­ποί­ος α­φού τον συγ­χαί­ρει για την η­ρω­ι­κή α­ντί­στα­ση του ζη­τά την πα­ρά­δο­ση του ο­χυ­ρού.
Ο Τ/χης Δου­ρά­τσος α­ξιώ­νει «ου­δείς Γερ­μα­νός να ει­σέλ­θει στο ο­χυ­ρό προ της α­να­χω­ρή­σε­ως των Ελ­λή­νων μα­χη­τών» και το αί­τη­μα, με­τά α­πό λί­γο, γί­νε­ται α­πο­δε­κτό α­πό τους Γερ­μα­νούς. Την 11.00 ώ­ρα α­φού οι η­ρω­ι­κοί μα­χη­τές α­πέ­νει­μαν τι­μές προς τους πε­σό­ντες, κι­νή­θη­καν πε­ζοί μέ­σω Σι­δη­ρο­κά­στρου στις Σέρ­ρες.
Κα­τά την κί­νη­σή τους Γερ­μα­νι­κό τμή­μα στο ύ­ψος της γέ­φυ­ρας του πο­τα­μού Στρυ­μό­να, τους α­πέ­δω­σε τι­μές και οι Έλ­λη­νες ήΉρω­ες α­ντα­πέ­δω­σαν τον χαι­ρε­τι­σμό.
Εκ της δυ­νά­με­ως του ο­χυ­ρού Ρούπελ, οι α­πώ­λειες α­πό Ελ­λη­νι­κής πλευ­ράς ή­ταν 44 νε­κροί και 38 τραυ­μα­τί­ες.
Α­πό γερ­μα­νι­κής πλευ­ράς οι α­κρι­βείς α­πώ­λειες δεν έ­γι­ναν γνω­στές, ε­πλη­ρώ­θη­σαν ό­μως τρί­α νε­κρο­τα­φεί­α στην πε­ριο­χή του Προ­μα­χώ­να, το δε 125 Σύ­νταγ­μα Ε­πί­λε­κτων που ε­πι­τέ­θη­κε στο Ρούπελ, τέ­θη­κε ε­κτός μά­χης και α­πο­σύρ­θη­κε για α­να­συ­γκρό­τη­ση.
Οι α­πώ­λειες των Γερ­μα­νών κα­τά τις ε­πι­χει­ρή­σεις ε­να­ντί­ον των Ο­χυρών α­πό 6-10 Α­πρι­λί­ου 1941, έ­φτα­σαν σε 555 νε­κρούς, 2134 τραυ­μα­τί­ες και 170 α­γνο­ού­με­νους, σύμ­φω­να με Γερ­μα­νι­κές πη­γές.»
Ο Γερμανός Ταγματάρχης, Max Wuensche , μετέπειτα Αξιωματικός των SS και Υπασπιστής του Αδόλφου Χίτλερ, απευθυνόμενος στον  Έλληνα Ταγματάρχη, είπε:
«Σας διαβιβάζω τα συγχαρητήρια και τον θαυμασμό των ανωτέρων μου. Οι Γερμανοί αισθανόμενα υπερήφανοι που είχαμε αντίπαλο έναν τόσο ηρωικό Στρατό».
Ο νεαρός και σκληροτράχηλος Γερμανός Ταγματάρχης, θα γράψει στο προσωπικό του ημερολόγιο...« εδώ πάνω, ακριβώς κάτω από την κορυφή στο κεντρικό σημείο του Ρούπελ, μένουμε άφωνοι! Μπροστά η κορυφή...αδύνατον να προχωρήσουμε. Όποιος τολμήσει να ξεμυτίσει γαζώνεται. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι τα λίγα και με δυσκολία φτιαγμένα αυτά οχυρά, θα ήταν τόσο δυνατά και μοντέρνα! Ποιος μπορούσε να πιστέψει ότι οι Έλληνας θα μας αντιστέκονταν τόσο σκληρά, με τόσο πείσμα και ηρωισμό!».

"Ρόδα φυτέψτε αμάραντα 
ολόγυρα στο χώμα
Υμνώντας τους Αθάνατους 

που κείτονται από κάτω
Εκείνοι το αίμα έδωκαν 

Λεύτεροι Εμείς να ΖΟΥΜΕ"
 
Από το ιστολόγιο ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ

22 σχόλια:

 1. Πολύ ωραία άρθορο Ρία μου. Φιλιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ήμουν σίγουρη όιτ εσύ αδερφέ μου θα το διάβαζες πρώτος και θα το σχολίαζες.
   ευχαριστώ. το βρήκα και το αναδημοσίευσα. για να μαθαίνει ο κόσμος τι σημαίνει στρατιωτικός. τι σημαίνει ήρωας...

   Διαγραφή
 2. ημέρα μνήμης λοιπόν για τότε που πάποιοι έδωσαν την ζωή τους....μπας και ζήσουμε καλυτερα και ελευθεροι εμείς.....να σαι καλά πάρα πολύ καλή ανάρτηση...για να μην ξεχνιόμαστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τους χαιρετισμούς μου στην σελίδα σου Ρία και στους αναγνώστες σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ευχαριστώ αγαπητέ μου σείριε.
   η σελίδα σου είναι κόσμημα στο ίντερνετ!

   Διαγραφή
 4. μακάρι να μη χρειαστεί ποτέ ξανά να δείξουμε τον ηρωισμό μας....
  καλημέρα Ρία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ήρωες!! σε λίγο θα την γκουγκλαρουμε σαν άγνωστη λέξη.....
  Καλησπέρα Ρια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τώρα όσο ποτέ χρειάζεται να δείξουμε ΕΝΑΝ όχι δυο γαμημένο ΗΡΩΙΣΜΟ αλλα έχουμε γίνει τα παιδιά της φάπας και σε λίγο η Κίνα της Γερμανίας-Ολλανδίας και Φινλανδίας...Χαιρετώ, περιττό να πω "τι ωραίο άρθρο""

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ευχαριστώ ιταλέ μου.
   σήμερα είμαστε οι επαναστάτες του φέιςμπουκ και του τουίτερ!

   Διαγραφή
 7. Καλησπέρα Ρία μου. Χρειάζεται που κου που να θυμόμαστε ποιοί ήταν οι πατεράδες μας και οι παπούδες μας. Δεν χρειάζεται πάντα να ανατρέχουμε στους αρχαίου προγόνους μας και οι νεότεροι έδειξαν λεβεντιά και ηρωισμό που σιγά σιγά μου φαίνεται οτι θα χαθεί απο το DNA των σημερινών Ελλήνων.
  σε φιλώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. οι νεώτεροι έχουν τόσα να επιδείξουν που όμως δε μας τα διδάσκουν!

   Διαγραφή
 8. Δεν θα διαβάσω, τα γνωρίζω. Διάβασα ομως στην εφημερίδα, πως στήθηκε στο Ηρώο το κανόνι εκεινο που βρήκαν το 2004, μαζί με τα πτώματα που δυστυχώς δεν ταυτοποιήθηκαν και πόσο συγκινημένος ήταν ο..... (μου διαφεύγει), που τα βρήκε. Και πως έγραψε και βιβλίο.
  Το κανόνι στέκει να θυμίζει πως υπήρχαν Ελληνες. Που δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα. Μωρέ, τι τους πότιζαν?
  Αθάνατοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. και εγώ το έχω το βιβλίο αυτό. και έχω καταθέσει και στεφάνι στο ηρώο. άσε που ήταν η τρίτη φορά που πήγαινα. από τότε έχω πάει δυο φορές το γιο μου εκεί!
   να μαθαίνει...

   Διαγραφή
 9. Για την μάχη του Ρούπελ προσθέτω και τα εξής:
  Σε τελετή που έγινε χθες στο οχυρό Ρούπελ τιμήθηκε ο Πολεμιστής Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Α. Παπακωνσταντίνου (1885-1973) επ΄ ευκαιρία της επετείου των 40 ετών από τον θάνατο του. Ο Κ. Παπακωνσταντίνου ήταν ο Διοικητής της XIV Μεραρχίας στην ευθύνη της οποίας ανήκαν η κατασκευή και η άμυνα των οχυρών της Γραμμής Μεταξά. Ο Στρατηγός διηύθυνε την μάχη των οχυρών μετά την επίθεση των Γερμανών. Είχε λάβει μέρος σε όλους τους μέχρι τότε πολέμους (12-13 και Μικρασιατική εκστρατεία). Στο οχυρό τοποθετήθηκε και προτομή του που φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης και Καθηγητής της Α.Σ.Κ.Τ. Γιώργος Χουλιαράς. Επρόκειτο να πάω και εγώ στην τελετή αλλά, δυστυχώς, επαγγελματικά εμπόδια της τελευταίας στιγμής δεν μου το επέτρεψαν. Την βιογραφία του στρατηγού εξέδωσε προσφάτως η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας. Το βιβλίο παρουσιάστηκε προ μερικών ημερών ενώπιον πλήθους εκατοντάδων (γνωστών πολεμιστών στρατηγών της Κορέας, του Γράμμου ακόμη και σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων) στην Λ.Α.Ε.Δ. σε εκδήλωση που οργάνωσε η Εταιρεία αυτή μαζί με το γιο του Στρατηγού Αθ. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών, και την σύζυγο του Αλεξάνδρα, Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων.
  Στο οχυρό Ρούπελ είχε πολεμήσει και ο μακαρίτης επίσης αδελφός της μητέρας μου Ιωάννης Παπαοικονόμου-Παπαγιάννης ως έφεδρος Αξιωματικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι κάτι πράγματα που δεν παίρνουν μεγάλη δημοσιότητα και δεν τα μαθαίνουμε παρά εκ των υστέρων. Προσωπικά σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες σας. Πάντοτε εχετε κάτι να προσθέσετε στις πληροφορίες μας.
   Χάρηκα που σας "ξαναβρήκα".

   Διαγραφή
  2. εξαιρετική η παρέμβασή σου φίλε μου, σε ευχαριστώ!

   Διαγραφή
  3. όντως φιλενάδα, πόσα δε μαθαίνουμε γιατί σε μερικούς δε συμφέρει...

   Διαγραφή
 10. Πολύ ωραία η ανάρτηση Ρία μου.Καλό μας κάνει να μαθαίνουμε και πέντε πράγματα..
  Τα φιλιά μου

  ΑπάντησηΔιαγραφή

οι δικές σου σκέψεις ποιές είναι;

σχόλια γραμμένα με αγγλικούς χαρακτήρες θα σβήνονται αμέσως. αν δε γνωρίζετε πως γυρνά το πληκτρολόγιο στα ελληνικά, ρωτήστε να μάθετε!

Από το Blogger.

ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ

ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ ΕΔΑΦΗ
ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΙΝΕΨΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΠΕΦΤΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΑΚΩΝΕΙ

Αναγνώστες